به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، اعضای انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۷ از سرای نوآوری واحد تهران غرب بازدید کردند.براساس این گزارش،