به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ سرای نوآوری و فناوری آموزشی تهران غرب میزبان نمایندگان حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه