?چهارمین مسابقه سری دوم #لیگویشن

?انتخاب هوشمند 20 امتیاز داره

برای انتخاب گزینه صحیح عجله نکن، هوشمند انتخاب کن…

پذیرش حضوری رشته های بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آغاز شد.

?چهارمین مسابقه سری دوم #لیگویشن

?انتخاب هوشمند ۲۰ امتیاز داره

برای انتخاب گزینه صحیح عجله نکن، هوشمند انتخاب کن…

پذیرش حضوری رشته های بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آغاز شد.