🌀چهارمین مسابقه سری دوم #لیگویشن

💰انتخاب هوشمند 20 امتیاز داره

برای انتخاب گزینه صحیح عجله نکن، هوشمند انتخاب کن…

پذیرش حضوری رشته های بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آغاز شد.

🌀چهارمین مسابقه سری دوم #لیگویشن

💰انتخاب هوشمند ۲۰ امتیاز داره

برای انتخاب گزینه صحیح عجله نکن، هوشمند انتخاب کن…

پذیرش حضوری رشته های بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب آغاز شد.