برای ما پیام بگذارید

wtiau.innovation@gmail.com

wtiau-edtech-innovation-center

wtiau_innovation

wtiau_innovation

Innovation.wtiau

تهران، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، سیمون بولیوار، خیابان مخابرات، کوچه میخک، جنب مجتمع آموزشی قلم، پلاک ۱۳، ساختمان سرای نوآوری تهران غرب

شماره تماس: ۰۲۱۴۴۸۱۰۶۳۷

کد پستی: ۱۹۸۵۱۱۱۴۵۹