فناوری و نوآوری، کلید آینده

سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب اولین مرکز نوآوری تخصصی در زمینه تکنولوژی های آموزشی در کشور است که با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در دی ماه ۱۳۹۹ راه اندازی شد. این مرکز با هدف توسعه زیست بوم فناوری های آموزشی درصدد تغییر نگرش در حوزه آموزش در سطح کشور می باشد.
image
image
image
image

خانم دکتر احدیان پور

ریاست سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب