اعضای انجمن علمی دانشجویی گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با همراهی استاد راهنمای انجمن سرکارخانم دکتر زندی از بخش های مختلف سرای نوآوری این واحد بازدید بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، به همت سرای نوآوری واحد و باشگاه پژوهشگران، اعضای انجمن علمی دانشجویی گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با همراهی استاد راهنمای انجمن، سرکارخانم دکتر زندی از بخش های مختلف سرای نوآوری این واحد بازدید بعمل آوردند.