به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، دکتر خالدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با هدف آشنایی با فعالیتهای سرای نوآوری و فناوری های اموزشی تهران غرب از این مجموعه بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید دکتر مصلح معاون اجرایی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب در این بازدید ایشان را همراهی کردند.

گفتنی است در حاشیه ی این بازدید در خصوص اهداف سرای نوآوری و فناوری آموزشی، مسائل مربوط به نحوه همکاری واحد های دانشگاه آزاد اسلامی با سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب به بحث و تبادل نظر پرداختند .