در طی برنامه‌ریزی کمیته اجرایی به منظور برگزاری رویداد ملی عصرامید ، متقاضیان همکاری در برگزاری این رویداد اعم از شرکت رستا و اتود بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود مصاحبه گردیدند.