جلسه مشترک جناب آقای دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری تهران غرب و جناب آقای دکتر فائد دبیر رویداد ملی عصرامید از صنایع خلاق در سرای نوآوری تهران غرب و برنامه‌ریزی همکاری این دو نهاد به منظور اجرای هرچه تمام‌تر این رویداد.