حضور جناب آقای صدری مهر رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در سرای نوآوری تهران غرب و برگزاری جلسات مشترک با دبیرخانه اجرایی رویداد در راستای برنامه‌ریزی برگزاری رویداد ملی عصرامید.