چرخه اول ارائه استارتاپ ها جهت جذب یا استقرار در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب

در این جلسه تیم های گریز، مدرسه وارون، مامدا، پلتفرم اوتیسم به ارائه ایده خود پرداختند.

https://www.instagram.com/wtiau_innovation

@wtiau_innovation