حضور رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، سرکارخانم داداندیش و اعضای کمیته اجرایی رویداد ملی عصر امید در سرای نوآوری تهران غرب در مجموعه جلسات دبیرخانه اجرایی رویداد.