دانشگاهی دیگر – فناوری آموزشی چگونه می‌تواند زیست بوم نوآوری دانشگاه بسازد؟

دکتر حاجی پور، ریاست محتر سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در مقاله‌ایی در ماهنامه شهریور ماه پیوست، به بررسی نقش فناوری های آموزشی در تشکیل زیست بوم

بیشتر بخوانید