روز دوشنبه مورخ چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ جناب آقای دکتر عطارزاده مدیر کل محترم توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی از سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی واحد تهران غرب بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ضمن معرفی کلیه بخش‌ها سرای نوآوری، فعالیت‌های صورت گرفته و در دست اقدام سرا ارایه گردید. جذب واحدهای فناور و آشنایی با فعالیت هر یک از واحدها، فرآیند جذب استارتآپها حوزه تکنولوژی آموزشی و برنامه شتابدهی پیش رو، رویدادهای برگزار شده و برنامه ریزی شده سرای نوآوری، مدرسه اشتغال و کسب و کار و برنامه ریزی برای فضاهای اشتراکی این مجموعه از جمله مواردی بود که مطرح شد. جناب آقای دکتر عطارزاده نیز با اشاره به دغدغه های واحد هوشمندی در خصوص توسعه فناوری‌های نوین در فرآیندهای آمورشی تاکید داشتند که شرکتهای مستقر در این مجموعه می‌توانند نیازمندی‌های دانشگاه آزاد اسلامی را در حوزه تولید محتوی، بازاریابی دیجیتال و پلتفرم‌های نوین آموزشی را مرتفع نمایند. رئیس سرای نوآوری نیز با مطرح کردن دو طرح در خصوص تولید محتوی آموزشی یکپارچه و بسته کسب و کار در سیلابس آموزشی رشته های مختلف، به اهمیت ارتباط سراهای نوآوری با بدنه دانشگاه و گروه‌های آموزشی اشاره داشتند.