به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب سومین رویداد لینک با هدف شبکه سازی و برقراری ارتباط موثر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری كشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد.

در این رویداد که با محوریت هم افزایی با واحد های فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين برگزار شد، دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و مدير مركز رشد واحد تهران غرب و دكتر رحمتی مدير مركز رشد واحد قزوين به معرفی ظرفيت های حوزه نوآوری واحد تهران غرب و قزوين پرداختند و بازديدی از واحدهای فناور مستقر در مركز رشد و سرای نوآوری واحد قزوين به عمل آمد.

در مسير اين لينك، هم نشينی های موثری با مرکز MRL قزوين و شتابدهنده های مستقر در اين مركز صورت گرفت. در انتهای نشست نيز تصميم بر آن شد تا جهت بهره گيری از ظرفيت طرفين همكاری مشتركی در حوزه نوآوري و فناوري صورت گيرد.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب سومین رویداد لینک با هدف شبکه سازی و برقراری ارتباط موثر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد.

در این رویداد که با محوریت هم افزایی با واحد های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار شد، دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و مدیر مرکز رشد واحد تهران غرب و دکتر رحمتی مدیر مرکز رشد واحد قزوین به معرفی ظرفیت های حوزه نوآوری واحد تهران غرب و قزوین پرداختند و بازدیدی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و سرای نوآوری واحد قزوین به عمل آمد.

در مسیر این لینک، هم نشینی های موثری با مرکز MRL قزوین و شتابدهنده های مستقر در این مرکز صورت گرفت. در انتهای نشست نیز تصمیم بر آن شد تا جهت بهره گیری از ظرفیت طرفین همکاری مشترکی در حوزه نوآوری و فناوری صورت گیرد.