به گزارش روابط عمومی واحد، «سرای نوآوری و فناوریهای آموزشی» با حضور دکتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مهندس آذری جهرمی،