به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، دکتر وحید حاجی پور، رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب در راستای تحقق اهداف سرای نوآوری و کمک به رشد اکوسیستم نوآوری و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی جزو یکی از سرآمدان علمی واحد تهران غرب انتخاب شد.

آقای حمید افتخاری، مدیر کل کتابخانه ها، مجلات، انتشارات علمی و علم سنجی دکتر وحید حاجی پور،دکتر مسعود اسماعیلی و دکتر طاهر ارمغانی که از اساتید هیات علمی های واحد تهران غرب هستند را به عنوان سرآمدان علمی این واحد اعلام نمود.