سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی با همکاری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۹ تا ۱۶ رویداد فناورانه با عنوان “ایونت مارکتینگ اینترنت اشیاء” را در محل سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی به آدرس تهران، بلوار سیمون بلیوار، خیابان سرحدی، خیابان میخک برگزار می‌کند.

 

رویداد اینترنت اشیاء