برگزاری چهارمین رویداد لینک با محوریت هم افزایی با مدارس سما در حوزه نوآوری دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب چهارمین رویداد لینک با محوریت هم افزایی با مدارس سما در حوزه نوآوری دانش آموزی در دفتر معاونت
بیشتر بخوانید

برگزاری سومین رویداد لینک با محوریت هم افزایی با واحد های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب سومین رویداد لینک با هدف شبکه سازی و برقراری ارتباط موثر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری کشور
بیشتر بخوانید
  • 1
  • 2