به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب هشتمین رویداد لینک با هدف شبکه سازی و برقراری ارتباط موثر واحدهای فناور مستقر درحوزه نوآوری در ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار شد. این لینک با حضور شرکت های دانش بنیان فنون آردا سبز، ری موج و واحد فناور فراشتاب که هر سه به صورت تخصصی در حوزه فناوری محیط زیست مشغول به فعالیت هستند صورت گرفت.
در ابتدا هریک از نمایندگان واحدهای فناور توانمندی هاو ظرفیت های  خود را معرفی نموده و در خصوص امکانات و توانمندی های موجود در جهت همکاری های مشترک و استفاده از ظرفیت های سرای نوآوری تهران غرب بحث و تبادل نظری صورت گرفت.