به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، پنجمین رویداد لینک با هدف برقرای ارتباط موثر با بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری تهران غرب برگزار شد. این رویداد که با محوریت هم افزایی با اعضای هیت علمی گروه عمران در سرای نوآوری تهران غرب برگزار شد، در ابتدا، نشست مشترکی و تبادل نظر بین اعضای گروه عمران انجام شد و در ادامه دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری به معرفی ظرفیت های حوزه نوآوری واحد تهران غرب پرداخت و در خصوص نحوه همکاری های و نقش آفريني گروه های آموزشی با سرای نوآوری و بهره گيري اساتيد از ظرفیت های سرای نوآوری و فضاهای نوآورانه اشاراتي داشتند. ايشان همچنين حوزه هاي مختلفي كه عمران و فناوري را به هم گره خواهد زد را مطرح و به برخي از مسيرهاي آتي در اين حوزه اشاره كردند. حاجي پور در انتهاي صحبتهاي خود اشاره كرد كه هدف ما از برگزاري لينك با گروه‏هاي آموزشي رسيدن به هدفي است که هر گروه آموزشی نقش یک شتابدهنده را برای سرای نوآوری ايفا نمايد. در انتهای رویداد نيز بازدیدی از امکانات و شرکت های مستقر در سرای نوآوری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، پنجمین رویداد لینک با هدف برقرای ارتباط موثر با بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری تهران غرب برگزار شد. این رویداد که با محوریت هم افزایی با اعضای هیت علمی گروه عمران در سرای نوآوری تهران غرب برگزار شد، در ابتدا، نشست مشترکی و تبادل نظر بین اعضای گروه عمران انجام شد و در ادامه دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری به معرفی ظرفیت های حوزه نوآوری واحد تهران غرب پرداخت و در خصوص نحوه همکاری های و نقش آفرینی گروه های آموزشی با سرای نوآوری و بهره گیری اساتید از ظرفیت های سرای نوآوری و فضاهای نوآورانه اشاراتی داشتند. ایشان همچنین حوزه های مختلفی که عمران و فناوری را به هم گره خواهد زد را مطرح و به برخی از مسیرهای آتی در این حوزه اشاره کردند. حاجی پور در انتهای صحبتهای خود اشاره کرد که هدف ما از برگزاری لینک با گروه‏های آموزشی رسیدن به هدفی است که هر گروه آموزشی نقش یک شتابدهنده را برای سرای نوآوری ایفا نماید. در انتهای رویداد نیز بازدیدی از امکانات و شرکت های مستقر در سرای نوآوری انجام شد.