به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، اعضای انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۷ از سرای نوآوری واحد تهران غرب بازدید کردند.
براساس این گزارش، آقای دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری، خانم‌دکتر عالمی استاد راهنمای انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی، آقای مهندس مهری رئیس باشگاه پژوهشگران جوان، و جمعی از دانشجویان گروه زبان انگلیسی از امکانات سرای نوآوری بازدید و در مورد فعالیت های سرای نوآوری گفت و گو کردند.
در ادامه این بازدید اعضای انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی از شتابدهنده اتود نیز بازدید و در مورد عملکرد های این شتابدهنده به بحث و گفت و گو پرداختند .