به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ سرای نوآوری و فناوری آموزشی تهران غرب میزبان نمایندگان حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بودند.

بر اساس این گزارش جلسه ای مشترک بین سرای نوآوری تهران غرب و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد که در آن موضوعات مختلفی جهت همکاری های مشترک بین سرای نوآوری و دانشگاه در راستای برگزاری رویدادهای نوآورانه مشترک، انتقال تجارب مشترک در زیست بوم نوآوری و فناوری، شبکه سازی و ارتباطات یکپارچه شرکتهای مستقر مطرح شد. همچنین در خصوص هم افزایی سرای نوآوری تهران غرب با مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی صحبت های اولیه صورت گرفت.

در ادامه نیز، بازدیدی از شرکت های مستقر در سرای نوآوری و دیگر امکانات این مرکز انجام شد.