به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب چهارمين رويداد لينك با محوريت هم افزايی با مدارس سما در حوزه نوآوری دانش آموزی در دفتر معاونت آموزشی مدارس سما استان تهران برگزار شد.
بر اساس اين گزارش اين رويداد با حضور دكتر حاجی پور رئيس سرای نوآوري و فناوري هاي آموزشی تهران غرب، دكتر صبح خيز، معاون آموزشی مدارس سما، نمايندگان شركت های اسكوليپ و جمپا مستقر در سرای نوآوري تهران غرب و كارشناسان آموزش و پژوهش مدارس سما به صورت حضوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه دكتر حاجی پور، در خصوص تمركز سرای نوآوری بر فعاليت در حوزه نوآوری دانش آموزی در چندماه اخير اشاره كرد و بيان كرد كه سرای نوآوری در تابستان ۱۴۰۰ اولين رويداد حوزه نوآوری دانش آموزی را در قالب كمپ تابستانه برای دانش آموزان اجرا كرد كه نتيجه آن ايجاد شبكه ی ارتباطی با دانشگاه و مدارس مختلف بود. در ادامه جلسه، نمايندگان شركت اسكوليپ و جمپا در خصوص فعاليت هاي اصلی كسب و كاری خود و خدماتی كه می توان به مدارس و دانش آموزان ارائه دهند صحبت كردند.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين نشست دكتر صبح خيز، معاون آموزشی مدارس سما در خصوص فعاليت های جاری مدارس سما در حوزه استعداديابی و پرورش خلاقيت دانش آموزان صحبت و خدماتی كه اين مدارس به دانش آموزان ارائه ميدهند را بيان كرد و اشاره كرد كه آغاز فعاليت های مشترك اين مدارس با سرای نوآوری در حوزه نوآوری دانش آموزی می تواند نتايج خوبی را در اين حوزه ايجاد كند.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب چهارمین رویداد لینک با محوریت هم افزایی با مدارس سما در حوزه نوآوری دانش آموزی در دفتر معاونت آموزشی مدارس سما استان تهران برگزار شد.
بر اساس این گزارش این رویداد با حضور دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، دکتر صبح خیز، معاون آموزشی مدارس سما، نمایندگان شرکت های اسکولیپ و جمپا مستقر در سرای نوآوری تهران غرب و کارشناسان آموزش و پژوهش مدارس سما به صورت حضوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر حاجی پور، در خصوص تمرکز سرای نوآوری بر فعالیت در حوزه نوآوری دانش آموزی در چندماه اخیر اشاره کرد و بیان کرد که سرای نوآوری در تابستان ۱۴۰۰ اولین رویداد حوزه نوآوری دانش آموزی را در قالب کمپ تابستانه برای دانش آموزان اجرا کرد که نتیجه آن ایجاد شبکه ی ارتباطی با دانشگاه و مدارس مختلف بود. در ادامه جلسه، نمایندگان شرکت اسکولیپ و جمپا در خصوص فعالیت های اصلی کسب و کاری خود و خدماتی که می توان به مدارس و دانش آموزان ارائه دهند صحبت کردند.
بر اساس این گزارش در ادامه این نشست دکتر صبح خیز، معاون آموزشی مدارس سما در خصوص فعالیت های جاری مدارس سما در حوزه استعدادیابی و پرورش خلاقیت دانش آموزان صحبت و خدماتی که این مدارس به دانش آموزان ارائه میدهند را بیان کرد و اشاره کرد که آغاز فعالیت های مشترک این مدارس با سرای نوآوری در حوزه نوآوری دانش آموزی می تواند نتایج خوبی را در این حوزه ایجاد کند.