Slide رویداد ملی استارتاپ ویکند در حوزه حسابداری، حسابرسی و بانکداری
حامیان

این رویداد در تاریخ 8 الی 10 دی ماه به صورت حضوری و مجازی در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی برگزار میشود و تا 6 دی ماه برای ثبت ایده و درخواست شرکت در رویداد زمان باقیست.  

محور های اصلی استارتاپ ویکند:

  1.  فین تک مالی
  2. حسابداری و گزارشگری مالی دیجیتال
  3. حسابرسی دیجیتال
  4. ریسک های مالی در بازار سرمایه و بورس
  5. بانکداری فناورانه و دیجیتال

جوایز نقدی برای سه تیم برتر به مبلغ 13 میلیون تومان

 

بسته های ویژه برای حمایت از شرکت کنندگان:

 1. تمام شرکت کنندگان این رویداد جهت دریافت سرمایه گذاری و خدمات غیر نقدی به شتابدهنده آیفینک و شتابدهنده اتود جهت شتابدهی معرفی میشوند.

 2. هشت تیم برگزیده در مرحله اول به رویداد پیوند که صندوق نوآوری و شکوفایی جهت جذب سرمایه در بهمن  1400 برگزار میکند، معرفی میشوند.

Slide رویداد ملی استارتاپ ویکند در حوزه حسابداری، حسابرسی و بانکداری
حامیان

این رویداد در تاریخ ۸ الی ۱۰ دی ماه به صورت حضوری و مجازی در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی برگزار میشود و تا ۶ دی ماه برای ثبت ایده و درخواست شرکت در رویداد زمان باقیست.  

محور های اصلی استارتاپ ویکند:

  1.  فین تک مالی
  2. حسابداری و گزارشگری مالی دیجیتال
  3. حسابرسی دیجیتال
  4. ریسک های مالی در بازار سرمایه و بورس
  5. بانکداری فناورانه و دیجیتال

جوایز نقدی برای سه تیم برتر به مبلغ ۱۳ میلیون تومان

 

بسته های ویژه برای حمایت از شرکت کنندگان:

 1. تمام شرکت کنندگان این رویداد جهت دریافت سرمایه گذاری و خدمات غیر نقدی به شتابدهنده آیفینک و شتابدهنده اتود جهت شتابدهی معرفی میشوند.

 2. هشت تیم برگزیده در مرحله اول به رویداد پیوند که صندوق نوآوری و شکوفایی جهت جذب سرمایه در بهمن  ۱۴۰۰ برگزار میکند، معرفی میشوند.