دیجیتالی شدن، چالش و بحث داغ این روزهای شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب و کارهاست.
در آینده‌ای نه چندان دور، تحول دیجیتال عضو جدایی ناپذیر کسب و کارها خواهد بود و در حالی که نوآوری به یکی از صلاحیت‌های اصلی یک شرکت مبدل شده است، اهمیت سازگاری با این نظام جدید بیش از پیش برای کسب و کارها احساس می‌شود.
این دوره به منظور آشنایی اعضای شرکت‌ها با مفاهیم تحول دیجیتال، طراحی شده است.