تاثیرگذار باش

کارگاه یک روزه تاثیر گذار باش

یادگیری مهارت های ارتباطی و رشد فردی

در این کارگاه چه چیزی را می آموزیم ؟

✅ سخنرانی و فن بیان
افزایش اعتماد به نفس
اصول بداهه گویی
اصول زبان بدن
صدا سازی و بیان
تاثیر گذاری در سخنرانی
ساختار های سخنوری

✅ زبان بدن

✅ ارائه موثر
مخاطب شناسی
آماده سازی محتوا
ابزار های ارائه
آماده سازی های لازم
انواع ارائه
ساختار بندی محتوا

✅ ارتباطات بین فردی

کارگاه به صورت حضوری در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار میشود همراه با پذیرایی

زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰

تاثیرگذار باش

کارگاه یک روزه تاثیر گذار باش

یادگیری مهارت های ارتباطی و رشد فردی

در این کارگاه چه چیزی را می آموزیم ؟

✅ سخنرانی و فن بیان
افزایش اعتماد به نفس
اصول بداهه گویی
اصول زبان بدن
صدا سازی و بیان
تاثیر گذاری در سخنرانی
ساختار های سخنوری

✅ زبان بدن

✅ ارائه موثر
مخاطب شناسی
آماده سازی محتوا
ابزار های ارائه
آماده سازی های لازم
انواع ارائه
ساختار بندی محتوا

✅ ارتباطات بین فردی

کارگاه به صورت حضوری در سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار میشود همراه با پذیرایی

زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰