idea

💡اگر تو حوزه فناوری های آموزشی ایده دارید میتونید با شرکت در این رویداد ویژه به رشد ایده هاتون کمک کنید!

📚رویداد ایده شو که توسط سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار میشه به افراد و گروه هایی که در حوزه فناوری های آموزشی ایده دارند، این فرصت رو داده که با شرکت در این رویداد ایده هاشون رو مطرح کنند.

⏳زمان: شنبه ۱۱ دی ماه
📍مکان: سرای نوآوری وفناوری های آموزشی تهران غرب به صورت حضوری و مجازی

idea

💡اگر تو حوزه فناوری های آموزشی ایده دارید میتونید با شرکت در این رویداد ویژه به رشد ایده هاتون کمک کنید!

📚رویداد ایده شو که توسط سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب برگزار میشه به افراد و گروه هایی که در حوزه فناوری های آموزشی ایده دارند، این فرصت رو داده که با شرکت در این رویداد ایده هاشون رو مطرح کنند.

⏳زمان: شنبه ۱۱ دی ماه
📍مکان: سرای نوآوری وفناوری های آموزشی تهران غرب به صورت حضوری و مجازی

ایده شو