🟦مسابقه سوم #لیگویشن

این مسابقه در اینستاگرام برگزار میشود و ۱۵ سئوال داره، با پاسخ درست به سوال های استوری، برای خودتون امتیاز جمع کنید😉

🔴با جواب دادن به سوال های درست با تهران غرب بيشتر آشنا بشيد…

💰هر سوال این مسابقه 5 امتیاز دارد

چهارشنبه ها و جمعه ها، ساعت ۲۰ با #لیگویشن همراه باشید.

🟦مسابقه سوم #لیگویشن

این مسابقه در اینستاگرام برگزار میشود و ۱۵ سئوال داره، با پاسخ درست به سوال های استوری، برای خودتون امتیاز جمع کنید😉

🔴با جواب دادن به سوال های درست با تهران غرب بیشتر آشنا بشید…

💰هر سوال این مسابقه ۵ امتیاز دارد

چهارشنبه ها و جمعه ها، ساعت ۲۰ با #لیگویشن همراه باشید.