?مسابقه سوم #لیگویشن

این مسابقه در اینستاگرام برگزار میشود و ۱۵ سئوال داره، با پاسخ درست به سوال های استوری، برای خودتون امتیاز جمع کنید?

?با جواب دادن به سوال های درست با تهران غرب بيشتر آشنا بشيد…

?هر سوال این مسابقه 5 امتیاز دارد

چهارشنبه ها و جمعه ها، ساعت ۲۰ با #لیگویشن همراه باشید.

?مسابقه سوم #لیگویشن

این مسابقه در اینستاگرام برگزار میشود و ۱۵ سئوال داره، با پاسخ درست به سوال های استوری، برای خودتون امتیاز جمع کنید?

?با جواب دادن به سوال های درست با تهران غرب بیشتر آشنا بشید…

?هر سوال این مسابقه ۵ امتیاز دارد

چهارشنبه ها و جمعه ها، ساعت ۲۰ با #لیگویشن همراه باشید.