اولین لیگ فیفا در سرای نوآوری دعوتید به اولین لیگ فیفا سرای نوآوری با حضور اساتیدشرکت های مستقر در سرا و مرکز رشدکارمندان دانشگاه آزاد تهران غربدانشجویان دانشگاه آزاد تهران