کمپ تابستانه دانش آموزی سرای نوآوری تهران غرب به صورت حضوری و ویژه دانش آموزان عزیز طراحی شده تا تابستان متفاوتی را بگذرانند و هم زمان با تفریح مهارت های