انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران غرب تقدیم می‌کند: سخنرانان:🔸مژده نظری – سرپرست منایع انسانی گروه زر🔹مهدی نژادرسولی – سرپرست منابع انسانی گروه گلستان🔸علی بزرگی امیری – دانشیار دانشگاه