انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران غرب تقدیم می‌کند: سخنرانان:?مژده نظری – سرپرست منایع انسانی گروه زر?مهدی نژادرسولی – سرپرست منابع انسانی گروه گلستان?علی بزرگی امیری – دانشیار دانشگاه