شرکت مستقر در مرکز رشد واحد تهران غرب موفق به کسب پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های ارگانیک وگیاهی، سازمان غذا ودارو برای دو محصول خود شد.
به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب شرکت طلیعه سبز زجاج به نمایندگی جناب دکتر سید آیت الله میر فردوس، عضو هیات علمی واحد تهران غرب که در آزمایشگاه نوآوری مرکز رشد واحد مستقر می باشد موفق به اخذ پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های ارگانیک وگیاهی برای دو محصول پاک کننده سطوح حاوی جلبک دریایی ایکلونیاکاوا و پاک کننده و شیشه شوی حاوی جلبک دریایی آیکلونیاکاوا از سازمان غذا ودارو شد. کسب این دو پروانه به منزله امکان تولید انبوه محصولات شده می باشد.