به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب اولین رویداد سفیران کوشا با محوریت بازاریابی محصولات شرکت همیار مکانیک کوشا از تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ به