به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری، تفاهم نامه مشترک سرای نوآوی و فناوری های آموزشی واحد تهران غرب و گروه هنر و اندیشه و ارتباط (هاوا) امضا شد.
براساس این گزارش، این تفاهم نامه با حضور دکتر حاجی پور، رئیس سرای نوآوری و فناوری های آموزشی ومدیر گروه هاوا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ در سرای نوآوری با هدف برگزاری دوره ها و خدمات تخصصی مورد نیاز در حوزه آموزشی پژوهشی امضا شد.
گفتنی است گروه هنر و اندیشه و ارتباط هاوا با تسهیل فرایند پیاده سازی روش های تدریس پژوهش محور و عملگرا موجبات ارتقاء متوازن دانش، مهارت و نگرش را در حوزه های مختلف علمی و عملی فراهم آورد.