دکتر حاجی پور، ریاست محتر سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در مقاله‌ایی در ماهنامه شهریور ماه پیوست، به بررسی نقش فناوری های آموزشی در تشکیل زیست بوم نوآوری دانشگاه پرداختند و در خصوص دانشگاه های آینده با عنوان دانشگاهی دیگر بحث کردند.

ایشان با بیان این نکته که فناوری‌های آموزشی می‌توانند نقش محوری در ایجاد زیست‌بوم نوآوری در دانشگاه‌ها داشته باشند، آموزش را زیربنای تمام حوزه‌های کسب‌وکار دانسته و توسعه کسب‌وکارهای آموزشی را منجر به رشد سایر کسب‌وکارها نیز دانستند.

در ادامه ایشان ایجاد زیست‌بوم نوآوری آموزشی در دانشگاه‌ها را نیازمند طی شدن مراحلی از جمله راه‌اندازی زیرساخت‌ها، تدوین فرایندها، استقرار شرکت‌های فناور و ارتباط با حوزه‌های پژوهشی و فرهنگی دانستند.

در نهایت نوشتند: سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری‌های آموزشی می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت روی دانشجویان باشد، و در نهایت منجر به خلق دانشگاه‌های نسل جدید شود.

جهت مطالعه کامل و دسترسی به فایل این مقاله، از زیر دانلود نمایید.
دانلود