دانشگاهی دیگر – فناوری آموزشی چگونه می‌تواند زیست بوم نوآوری دانشگاه بسازد؟

دکتر حاجی پور، ریاست محتر سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، در مقاله‌ایی در ماهنامه شهریور ماه پیوست، به بررسی نقش فناوری های آموزشی در تشکیل زیست بوم

بیشتر بخوانید

رویداد ملی حل مسئله با محوریت رفع چالش های کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

اداره کل ایجاد و توسعه آموزشهای فناوری و خلاقیت دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب در راستای تحقق اهداف دانشگاه های کارآمد نسل

بیشتر بخوانید