روز دانشجوی امسال در «سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب» متفاوت‌تر از همیشه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری، 16 آذر امسال بهانه‌ای شد تا در کنار برنامه‌های متنوع تفریحی و آموزشی، دانشجویان زمانی را به باهم‌بودن و تمرین مهارت‌های همکاری تیمی تخصیص دهند.
نشست‌های گفتگومحور با فارغ‌التحصیلان برتر و خبرگان نوآوری، در کنار رویدادهای ورزشی و تعاملی و بازی-محور به همراه اعطای جوایز، همگی فعالیت‌هایی بودند که در این روز برنامه‌ریزی شدند تا تداعی‌کننده تعلق این روز به دانشجو باشد. بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده، شرکت‌کنندگان حضوری در این رویداد از امتیاز غیبت مجاز برای حضور در کلاس‌های درس برخوردار بودند و به کمک انتشار ویدیوی نشست‌ها در فضای مجازی، امکان مشارکت مخاطبین غیرحضوری نیز در این رویداد فراهم شد.
در راستای مأموریت شکل‌گیری سرای نوآوری، برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند برای آشناسازی دانشجویان با ادبیات فضاهای نوآوری و نقش‌آفرینان و خبرگان و کهنه‌کاران این زیست‌بوم، و ترغیب دانشجویان به تیم‌سازی برای تشکیل کسب‌وکارهای نوآور مؤثر واقع شود.

روز دانشجوی امسال در «سرای نوآوری و فناوری‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب» متفاوت‌تر از همیشه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری، ۱۶ آذر امسال بهانه‌ای شد تا در کنار برنامه‌های متنوع تفریحی و آموزشی، دانشجویان زمانی را به باهم‌بودن و تمرین مهارت‌های همکاری تیمی تخصیص دهند.
نشست‌های گفتگومحور با فارغ‌التحصیلان برتر و خبرگان نوآوری، در کنار رویدادهای ورزشی و تعاملی و بازی-محور به همراه اعطای جوایز، همگی فعالیت‌هایی بودند که در این روز برنامه‌ریزی شدند تا تداعی‌کننده تعلق این روز به دانشجو باشد. بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده، شرکت‌کنندگان حضوری در این رویداد از امتیاز غیبت مجاز برای حضور در کلاس‌های درس برخوردار بودند و به کمک انتشار ویدیوی نشست‌ها در فضای مجازی، امکان مشارکت مخاطبین غیرحضوری نیز در این رویداد فراهم شد.
در راستای مأموریت شکل‌گیری سرای نوآوری، برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند برای آشناسازی دانشجویان با ادبیات فضاهای نوآوری و نقش‌آفرینان و خبرگان و کهنه‌کاران این زیست‌بوم، و ترغیب دانشجویان به تیم‌سازی برای تشکیل کسب‌وکارهای نوآور مؤثر واقع شود.