به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب روز دوشنبه 13/10/1400 جلسه ای با موسسه هدایت تخصصی رضوان شریف کارگزار رسمی معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

جلسه با حضور دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و جناب آقای محبی نماینده موسسه هدایت تخصصی رضوان شریف برگزار شد و در خصوص همکاری مشترک این دو مرکز نظرات طرفیت مطرح گردید. بر اساس این گزارش در ابتدای جلسه جناب آقای محبی توضیح کوتاهی در مورد محوریت فعالیت های موسسه و نحوه برگزاری رویداد مساله محور ره نشان که تا به الان دو دوره از این طرح برگزار شده است بیان کرد؛ در ادامه دکتر حاجی پور پیشنهاداتی در جهت همکاری های مشترک این موسسه با سرای نوآوری مطرح کرد، و نتیجه بر آن شد که جلسه حضوری در سرای نوآوری برای تعیین مسیر حرکتی و برگزاری رویداد مشترک حل مساله برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب روز دوشنبه ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ جلسه ای با موسسه هدایت تخصصی رضوان شریف کارگزار رسمی معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

جلسه با حضور دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری و جناب آقای محبی نماینده موسسه هدایت تخصصی رضوان شریف برگزار شد و در خصوص همکاری مشترک این دو مرکز نظرات طرفیت مطرح گردید. بر اساس این گزارش در ابتدای جلسه جناب آقای محبی توضیح کوتاهی در مورد محوریت فعالیت های موسسه و نحوه برگزاری رویداد مساله محور ره نشان که تا به الان دو دوره از این طرح برگزار شده است بیان کرد؛ در ادامه دکتر حاجی پور پیشنهاداتی در جهت همکاری های مشترک این موسسه با سرای نوآوری مطرح کرد، و نتیجه بر آن شد که جلسه حضوری در سرای نوآوری برای تعیین مسیر حرکتی و برگزاری رویداد مشترک حل مساله برگزار شود.