اولین روز از دی ماه ۱۴۰۰ سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب یک ساله شد. سرای نوآوری امروز با استقرار یازده واحد فناور، ۷۴ ایده استارتاپی بررسی شده و برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد در مسیر توسعه فناوری ها و نوآوری های آموزشی گامی موثر برداشته است. این مرکز با شعار “نوآوری و فناوری کلید آینده”، تجارب ارزشمندی را در طول این یک سال تجربه کرده که بخشی از آن شامل اجرای ایده شوها، استارتآپ ویکندها، طراحی مسابقات بازی محور لیگویشن، برگزاری کارگاه های کسب و کاری، رویداد های حل مسئله و شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی است.

#نوآوری ماندگار است

[html5_video id=6351]

اولین روز از دی ماه ۱۴۰۰ سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب یک ساله شد. سرای نوآوری امروز با استقرار یازده واحد فناور، ۷۴ ایده استارتاپی بررسی شده و برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد در مسیر توسعه فناوری ها و نوآوری های آموزشی گامی موثر برداشته است. این مرکز با شعار “نوآوری و فناوری کلید آینده”، تجارب ارزشمندی را در طول این یک سال تجربه کرده که بخشی از آن شامل اجرای ایده شوها، استارتآپ ویکندها، طراحی مسابقات بازی محور لیگویشن، برگزاری کارگاه های کسب و کاری، رویداد های حل مسئله و شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی است.

#نوآوری ماندگار است

[html5_video id=6351]