به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، دکتر خالدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با هدف آشنایی با فعالیتهای سرای نوآوری و فناوری های اموزشی تهران