اعضای انجمن علمی دانشجویی گردشگری و هتلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با همراهی استاد راهنمای انجمن سرکارخانم دکتر زندی از بخش های مختلف سرای نوآوری این واحد بازدید