به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب ،رویداد ملی حل مسئله با محوریت رفع چالش‏های