بازدید اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی حسابداری و صنایع از سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
اعضای انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب با همراهی مدیر گروه سرکارخانم دکتر زارعی و استاد راهنمای انجمن سرکارخانم دکتر احدیان و انجمن صنایع از بخش‌های مختلف سرای نوآوری این واحد بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، به همت سرای نوآوری واحد و باشگاه پژوهشگران این بازدید صورت پذیرفت.
براساس این گزارش، پس از پخش کلیپ‌های متنوع از امکانات و افتتاحیه سرا، در حاشیه این بازدید دکتر حاجی پور با معرفی سرای نوآوری دانشگاه، به پتانسیل‌های موجود و هدف از تشکیل سرا اشاره کرد.
در ادامه خانم دکتر مصلح به بیان پیشینه و چهار چوب ایده‌ها و پیشنهادهای مورد حمایت سرا پرداختند.
همچنین دکتر احدیان و خانم دکتر زارعی مدیر گروه حسابداری ضمن ابراز خرسندی از حضور انجمن در سرا به بیان پتانسیل‌های موجود در گروه حسابداری واحد و به ویژه اعضای انجمن اشاره داشت.
مهندس مهری نیز در ادامه قول مساعدت و همکاری دو طرفه انجمن و سرا را در خصوص فعالیت‌های علمی پژوهشی آموزش محور و کارآفرینی را دادند.