به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، اعضای هیت علمی گروه علوم‌پایه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۱ از سرای نوآوری واحد تهران غرب بازدید کردند. براساس این گزارش،